Nghị dịnh số 17/2006/ND-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 về sửa dổi, bổ sung một số diều của các Nghị dịnh hướng dẫn thi hành luật dất dai và Nghị dịnh


Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

 Tag: luật đất đai 2013

ĐỂ DOWNLOAD XIN MỜI BẤM VÀO LINK DƯỚI ĐÂY:

http://www.vanban.luathonglinh.vn/phaplyhonglinh/Nghi-dinh-so-172006ND-CP-ngay-27-thang-01-nam-2006-ve-sua-doi,-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-Nghi-dinh-huong-dan-thi-hanh-luat-dat-dai-va-Nghi-dinh-187.doc