Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12

Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
Tag: luật đất đai sửa đổi , luật đất đai mới nhất


ĐỂ DOWNLOAD XIN MỜI BẤM VÀO LINK DƯỚI ĐÂY:

http://www.vanban.luathonglinh.vn/phaplyhonglinh/Nghi-dinh-so-442008nd-cp-ngay-09-thang-04-nam-2008-cua-chinh-phu-ve-sua-doi,-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1982004nd-cp-ngay-03-thang-12-nam-2004.doc