Thông tư của Bộ Tài chính số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 hướng dẫn thực hiện nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004

Thông tư của Bộ Tài chính số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 hướng dẫn thực hiện nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Tag: luật đất đai sửa đổi, luật đất đai mới nhất
ĐỂ DOWNLOAD XIN MỜI BẤM VÀO LINK DƯỚI ĐÂY: