Thông tư của Bộ tài nguyên – Môi trường số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP

Thông tư của Bộ tài nguyên – Môi trường số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

Tag: luật đất đai sửa đổi, luật đất đai 2013
 
ĐỂ DOWNLOAD XIN MỜI BẤM VÀO LINK DƯỚI ĐÂY:

http://www.vanban.luathonglinh.vn/phaplyhonglinh/Thong-tu-so-062007TT-BTNMT-ngay-02-thang-7-nam-2007-huong-dan-Nghi-dinh-so--842007ND-CP-ngay-25-thang-5-nam-2007-quy-dinh-bo-sung-ve-viec-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat,-thu-hoi-dat.doc