Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31 tháng 1 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007

Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31 tháng 1 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

Tag:  luật đất đai sửa đổi, luật đất đai mới nhất

ĐỂ DOWNLOAD XIN MỜI BẤM VÀO LINK DƯỚI ĐÂY:

http://www.vanban.luathonglinh.vn/phaplyhonglinh/Thong-tu-lien-tich-so-142008TTLTBTC-BTNMT-ngay-31-thang-1-nam-2008-huong-dan-thuc-hien-Nghi-dinh-so-842007ND-CP-ngay-25-thang-5-nam-2007.doc