Thông tư số 70/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 02 tháng 08 năm 2006 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004

Thông tư số 70/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 02 tháng 08 năm 2006 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

Tag:  luật đất đai sửa đổi, luật đất đai 2013
ĐỂ DOWNLOAD XIN MỜI BẤM VÀO LINK DƯỚI ĐÂY:

http://www.vanban.luathonglinh.vn/phaplyhonglinh/Thong-tu-so-702006TT-BTC-cua-Bo-Tai-chinh-ngay-02-thang-08-nam-2006-huong-dan-sua-doi,-bo-sung-Thong-tu--so-1172004TT-BTC-ngay-7122004-cua-Bo-Tai-chinh.doc