Luat Dat dai so 13/2003/QH11 ngay 26/11/2003

LUẬT ĐẤT ĐAI SỐ 13/2003/QH11 NGÀY 26/11/2003
Luật số 13/2003/QH11 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về Đất đai

Tag: luật đất đai mới nhất, luật đất đai năm 2003