Có được cấp bìa đỏ hay không?

Câu hỏi:
Tôi muốn mua 100m2 đất ở thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, Bắc Giang, trong đó có 80m2 đất ở và 20m2 đất vườn. Trường hợp như vậy có làm bìa đỏ được không?
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 88/2009/NĐ-CP, thì “Người sử dụng đất được chứng nhận quyền sử dụng đất nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 49 của Luật Đất đai.”
Do bạn không nêu cụ thể mảnh đất của bạn đề cập có căn cứ xác lập và các điều kiện cụ thể và phương diện pháp lý như thế nào nên bạn có thể tham khảo điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định chúng tôi viện dẫn ở trên.
Trường hợp mảnh đất 100m2 mà trong đó có 80m2 đất ở và 20mđất vườn thì nếu đủ điều kiện được cấp, trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ ghi thông tin về từng loại đất với mục đích sử dụng khác nhau, diện tích khác nhau trên cùng một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Bạn có thể tham khảo Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 để biết thêm thông tin quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.