Đăng ký bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Cơ quan thẩm quyền QD: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Cơ quan thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Cơ sở pháp lý: 
+ Luật số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003, có hiệu lực ngày 01/7/2004;
+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP; 29/10/2004; có hiệu lực từ ngày 16/11/2004;
+ Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 có hiệu lực từ ngày 29/7/2005;
+ Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT/BTC-BTP có hiệu lực ngày 05/02/2007.

Điều kiện tiên quyết:
Trong thời hạn không quá năm (5) ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng tín dụng, các bên tham gia bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất nộp hồ sơ

Cách thực hiện:
Một trong các bên hoặc các bên ký kết hợp đồng bảo lãnh nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thời hạn giải quyết:
Không quá năm (5) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.