Đăng ký thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Cơ quan thẩm quyền QD:
Đăng ký thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Cơ quan thực hiện TTHC:
Đăng ký thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài


Cơ sở pháp lý:
+ Luật số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003, có hiệu lực ngày 01/7/2004;
+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP; 29/10/2004; có hiệu lực từ ngày 16/11/2004;
+ Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 có hiệu lực từ ngày 29/7/2005;
+ Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT/BTC-BTP; 10/01/2007, có hiệu lực từ ngày 05/02/2007.

Điều kiện tiên quyết:
Trong thời hạn không quá năm (5) ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng tín dụng, các bên tham gia thế chấp bằng quyền sử dụng đất nộp hồ sơ.

Cách thực hiện:
Các bên tham gia thế chấp bảo lãnh, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thời hạn giải quyết:
Không quá năm (5) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.