Đăng ký thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân

Cơ quan thẩm quyền QD: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường

Cơ quan thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường

Cơ sở pháp lý: 
+ Luật số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;
+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP; 29/10/2004; có hiệu lực từ ngày 16/11/2004;
+ Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 có hiệu lực từ ngày 29/7/2005;
+ Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT/BTC-BTP; 10/01/2007, có hiệu lực từ ngày 05/02/2007.
 
Điều kiện tiên quyết:
Trong thời hạn không quá năm (5) ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng tín dụng, các bên tham gia thế chấp phải nộp hồ sơ.

Cách thực hiện:
Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường.

Thời hạn giải quyết:
Không quá năm (5) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.