Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất tại xã, thị trấn

Cơ quan thẩm quyền QD: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã

Cơ quan phối hợp: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường;
Phòng Tài nguyên và Môi trường; cơ quan thuế

Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã

Cơ sở pháp lý: 
+ Luật số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003, có hiệu lực ngày 01/7/2004;
+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004; có hiệu lực từ ngày 16/11/2004; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007; có hiệu lực từ ngày 01/7/2007;
+ Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 có hiệu lực từ ngày 22/9/2007.

Cách thực hiện:
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có đất

Thời hạn giải quyết:
Không quá năm mươi lăm (55) ngày làm việc (không kể thời gian công bố công khai danh sách và thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).