Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp hợp thửa đất đối với hộ gia đình, cá nhân

Cơ quan thẩm quyền QD: Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường

Cơ sở pháp lý: 
+ Luật số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003, có hiệu lực ngày 01/7/2004;
+ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP; 25/05/2007; có hiệu lực từ ngày 01/7/2007;
+ Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 có hiệu lực từ ngày 22/9/2007.

Cách thực hiện:
Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Thời hạn giải quyết:
Không quá mười sáu (16) ngày làm việc kể từ ngày Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất