Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa 2 hộ gia đình, cá nhân

Cơ quan thẩm quyền QD: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường

Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên và Môi trường

Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường

Cơ sở pháp lý: 
+ Luật số 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2004;
+ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009; có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2009;
+ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ;
+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004; có hiệu lực từ ngày 16 tháng 11 năm 2004
+ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009, có hiệu lực ngày 10 tháng 12 năm 2009;
+ Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 có hiệu lực 02 tháng 8 năm 2006;
+ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực ngày 10 tháng 12 năm 2009;
+ Thông tư số 106/2010/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính; có hiệu lực từ ngày 11 tháng 9 năm 2010;
+ Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2010;

Cách thực hiện:
Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Thời hạn giải quyết:
Thời gian tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất là không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; không quá năm (5) ngày làm việc kể từ ngày thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, các bên chuyển đổi nhận giấy chứng nhận.
Trường hợp hồ sơ đề nghị đăng ký biến động chỉ có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai thì ngoài thời gian thực hiện thủ tục nêu trên còn được tính thêm thời gian không quá mười lăm (15) ngày làm việc để Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện việc thẩm tra, xác nhận điều kiện cấp Giấy chứng nhận