Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

Cơ quan thẩm quyền QD: Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; cơ quan thuế

Cơ quan thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Cơ sở pháp lý: 
+ Luật số 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2004;
+ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009; có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2009;
+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004; có hiệu lực từ ngày 16 tháng 11 năm 2004
+ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ;
+ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009, có hiệu lực ngày 10 tháng 12 năm 2009;
+ Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 có hiệu lực từ ngày 2 tháng 9 năm 2007;
+ Thông tư số 106/2010/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính; có hiệu lực từ ngày 11 tháng 9 năm 2010;
+ Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2010.

Cách thực hiện:
 Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại phường nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất, tài sản gắn liền với đất.
Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại xã, thị trấn nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có đất, tài sản gắn liền với đất.

Thời hạn giải quyết:
Không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được Giấy chứng nhận (không kể thời gian người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
-    Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: (Mức thu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định). Miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn.
-    Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: (Mức thu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định).