Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp

Cơ quan thẩm quyền QD: Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cơ quan phối hợp: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường; cơ quan thuế

Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường

Cơ sở pháp lý: 
+ Luật số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;
+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004; có hiệu lực từ ngày 16/11/2004;
+ Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 có hiệu lực từ ngày 22/9/2007.

Điều kiện tiên quyết:
Hồ sơ được nộp trước khi hết hạn sử dụng đất sáu (06) tháng.

Cách thực hiện:
Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất.

Thời hạn giải quyết:
Không quá hai mươi (20) ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày cơ quan tài nguyên và môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.