Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất

Cơ quan thẩm quyền QD: Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Cơ quan phối hợp: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp xã; cơ quan thuế;

Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trườngCơ sở pháp lý:

 Cơ sở pháp lý:
+ Luật số 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2004;
+ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009; có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2009;
+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004; có hiệu lực từ ngày 16 tháng 11 năm 2004
+ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009, có hiệu lực ngày 10 tháng 12 năm 2009;
+ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực ngày 10 tháng 12 năm 2009;
+ Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05 tháng 7 năm 2011.

Cách thực hiện:
Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở nộp đơn xin giao đất tại Ủy ban nhân dân xã nơi có đất.

Thời hạn giải quyết:
Không quá bốn mươi (40) ngày làm việc kể từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian bồi thường giải phóng mặt bằng và người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).