Giao đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân

Cơ quan thẩm quyền QD: Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Cơ quan phối hợp: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường

Cơ sở pháp lý: 
+ Luật số 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2004;
+ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009; có hiệu lực từ ngày 01/8/2009
+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004; có hiệu lực từ ngày 16 tháng 11 năm 2004;
+ Nghị định số 38/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ ; + Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 có hiệu lực từ ngày 22/9/2007.

Điều kiện tiên quyết:
+ Đối với trường hợp xin giao đất để nuôi trồng thuỷ sản thì phải có dự án nuôi trồng thuỷ sản được cơ quan quản lý thuỷ sản huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thẩm định và phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường.
+ Tiêu chuẩn để hộ gia đình, cá nhân được giao đất nông nghiệp theo thứ tự ưu tiên cho hộ gia đình, cá nhân không có đất sản xuất, thiếu đất sản xuất nông nghiệp theo bình quân diện tích đất nông nghiệp tại xã.

Cách thực hiện:
Hộ gia đình, cá nhân nộp đơn xin giao đất tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất

Thời hạn giải quyết:
Thời gian hoàn thành công việc của Ủy ban nhân dân cấp xã là không quá bảy (7) ngày làm việc.
Thời gian hoàn thành công việc của Phòng Tài nguyên và Môi trường là không quá hai mươi (20) ngày làm việc.
Thời gian hoàn thành công việc tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất là không quá mười (10) ngày làm việc.