Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân

Cơ quan thẩm quyền QD: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường

Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Ủy ban nhân dân huyện

Cơ quan thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường

Cơ sở pháp lý:
+ Luật số 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2004;
+ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009; có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2009;
+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004; có hiệu lực từ ngày 16 tháng 11 năm 2004;
+ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ;
+ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009, có hiệu lực ngày 10 tháng 12 năm 2009;
+ Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Liên tịch Bộ Tư pháp với Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2012.
+ Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05 tháng 7 năm 2011

Điều kiện tiên quyết:
1. Nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp, bảo lãnh đã được thực hiện;
2. Việc thế chấp được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác;
3. Hợp đồng thế chấp bị chấm dứt theo bản án, quyết định của Toà án;
4. Tài sản thế chấp đã được xử lý theo quy định của pháp luật;
5. Theo thỏa thuận của các bên.

Cách thực hiện:
Người đăng ký xóa thế chấp nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất. Trường hợp đăng ký xóa thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc khu vực nông thôn thì hộ gia đình, cá nhân trong nước được lựa chọn việc nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã nơi có đất, tài sản gắn liền với đất

Thời hạn giải quyết:
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo.