Xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Cơ quan thẩm quyền QD: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ sở pháp lý:
+ Luật số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003, có hiệu lực ngày 01/7/2004;
+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP; 29/10/2004, có hiệu lực từ ngày 16/11/2004;
+ Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 29/7/2005.
Điều kiện tiên quyết:
Cơ quan đăng ký thế chấp, bảo lãnh thực hiện xoá đăng ký thế chấp, bảo lãnh trong các trường hợp sau:
1. Nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp, bảo lãnh đã được thực hiện;
2. Việc thế chấp, bảo lãnh được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác;
3. Hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bị chấm dứt theo bản án, quyết định của Toà án;
4. Tài sản thế chấp, bảo lãnh đã được xử lý theo quy định của pháp luật;
5. Theo thỏa thuận của các bên.
Cách thực hiện:
Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trường.
Thời hạn giải quyết:
Không quá năm (5) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.