Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu của Lào Cai, Hà Tĩnh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của 2 tỉnh: Lào Cai và Hà Tĩnh.
Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu của Lào Cai, Hà Tĩnh
Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu của Lào Cai, Hà Tĩnh
Theo đó, đối với tỉnh Lào Cai: Với 638.390 ha diện tích đất tự nhiên, đến năm 2020 tỉnh sẽ có khoảng 507.700 ha đất nông nghiệp, chiếm 79,53% diện tích đất toàn tỉnh.
Trong đó nhiều nhất là đất rừng sản xuất chiếm tới 39,73% diện tích đất nông nghiệp, tương đương 201.701 ha. Ngoài ra là 170.000 ha đất rừng phòng hộ, 46.000 ha đất rừng đặc dụng, 23.700 ha đất trồng lúa. Cả thời kỳ 2011-2020 sẽ có 104.264 ha đất chưa sử dụng chuyển sang đất nông nghiệp.
Đối với tỉnh Hà Tĩnh: Đến năm 2020, tỉnh có 173.281 ha đất rừng sản xuất; 114.862 ha đất rừng phòng hộ; 56.500 ha đất trồng lúa;.... Diện tích đất phi nông nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh là 100.575 ha.
Chính phủ yêu cầu UBND hai tỉnh: Lào Cai, Hà Tĩnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh đã được Chính phủ xét duyệt. Bên cạnh đó, xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt. Đồng thời, cần chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng theo quy định của pháp luật.

                                                                                                  Theo monre.gov.vn