Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai số 34/2009/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai số 34/2009/QH12 của
Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009
Tag: luat dat dai, luat dat dai sua doi