Quyết đinh số 145/1998/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 1998 của Thủ tướng chính phủ về chính sách quản lý và sử dụng rừng trồng bằng nguồn vốn tài trợ của chương trình lương thực thế giới (PAM)

Quyết đinh số 145/1998/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 1998 của Thủ tướng chính phủ về chính sách quản lý và sử dụng rừng trồng bằng nguồn vốn tài trợ của chương trình lương thực thế giới (PAM) TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY