Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 05 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành quy chế mẫu về quản lý, sử dụng quỹ phát triển đất

Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 05 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành quy chế mẫu về quản lý, sử dụng quỹ phát triển đất