Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính