Chỉ thị số 05/2006/CT-TTG ngày 22 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng chính phủ về việc khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật đất đai

Chỉ thị số 05/2006/CT-TTG ngày 22 tháng 02 năm 2006  của Thủ tướng chính phủ về việc khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật đất đai