Chỉ thị số 07/2004/CT-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2004 về việc thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc hội về nhà đất do nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 1 tháng 7 năm 1991

Chỉ thị số 07/2004/CT-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2004 về việc thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc hội về nhà đất do nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 1 tháng 7 năm 1991