Chỉ thị số 43/2004/CT-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng chính phủ về việc chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Chỉ thị số 43/2004/CT-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng chính phủ về việc chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương