Hướng dẫn số 297/NHCS-TDNN ngày 04 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ thực hiện cho vay người lao động bị thu hồi đất nông nghệp theo Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng chính phủ

Ngày 16/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) hướng dẫn chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố thực hiện như sau: