Quyết định số 1088/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

Quyết định số 1088/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam