Quyết định số 512/QĐ-BTC ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ tài chính về việc đính chính thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của Bộ tài chính và Bộ tài nguyên môi trường

Quyết định số 512/QĐ-BTC ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ tài chính về việc đính chính thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của Bộ tài chính và Bộ tài nguyên môi trường