Thông tư liên tịch số 39/2011/TTLT-BTNMT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ tài nguyên môi trường, Bộ tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện việc đo đạc, xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Thông tư liên tịch số 39/2011/TTLT-BTNMT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ tài nguyên môi trường, Bộ tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện việc đo đạc, xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai