Thông tư số 02/1999/TT-BXD ngày 03 tháng 5 năm 1999 của Bộ xây dựng hướng dẫn quản lý nhà ở vắng chủ giữa cá nhân với cá nhân quy định tại Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở xác lập trước ngày 1/7/1991 của Ủy ban thường vụ quốc hội

Thông tư số 02/1999/TT-BXD ngày 03 tháng 5 năm 1999 của Bộ xây dựng hướng dẫn quản lý nhà ở vắng chủ giữa cá nhân với cá nhân quy định tại Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở xác lập trước ngày 1/7/1991 của Ủy ban thường vụ quốc hội