Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ tài nguyên môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ tài nguyên môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính