Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 05 năm 2011 của Bộ tài nguyên môi trường quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai

Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 05 năm 2011 của Bộ tài nguyên môi trường quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai