Thông tư số 60-TC/TCT ngày 16 tháng 7 năm 1993 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý thu hồi đối với việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, việc cấp quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở và công trình

Thông tư số 60-TC/TCT ngày 16 tháng 7 năm 1993 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý thu hồi đối với việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, việc cấp quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở và công trình